Strategia 2016-2019

Strategiatyö

Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry:n strategiatyö käynnistyi toukokuussa 2015.  Strategiatyössä hyödynnettiin yhteistä seminaaria 22.- 23.5.2015, joka toteutettiin Solento strategiavalmennuksen ohjaamana. Seminaariin osallistui hallituksen ja henkilöstön väkeä 26 henkilöä. Tämän lisäksi järjestettiin koko toimihenkilöstölle työkokouksia 8.10., 11.11., 3.12.2015 ja 28.1.2016 sekä 10.3.2016, joissa työskenneltiin työryhmissä strategiaa työstäen.

Henkilöstön mukaan ottaminen strategian luontiin loi yhteistä tahtotilaa ja sitoutti henkilöstöä toteuttamaan strategiassa asetettuja tavoitteita. Strategialla ohjataan yhdistyksen toimintaa kohti yhdessä luotua visiota ja ennakoidaan tulevaisuuden toimintaympäristön muutoksia. Tavoitteena toiminnassa on se, että yhdessä toimien voidaan saavuttaa jotain sellaista, mihin yhdistyksen eri osa-alueet eivät yksinään kykenisi.

Organisaatio

Strategiatyön lähtökohtana alusta asti oli organisaatiomuutos; toimialueita ja vastuita jaettiin. Yhdistyksen toimialat jaettiin kolmeen ryhmään; nuorten palveluihin, työ- ja kuntoutuspalveluihin sekä liiketoiminnan palveluihin. Toimialojen selkiyttäminen ja niiden strategisten näkemysten yhdenmukaistaminen oli avainasemassa strategian luonnissa. Yhteisten päämäärien ja tavoitteiden rakentaminen onnistui ja näiden toteutumista seurataan aktiivisesti strategian säännöllisellä tarkastelulla yhdistyksen hallituksessa ja perustetetuissa tiimeissä. Hallituksen avuksi päätöksen tekoa helpottamaan perustettiin johtamisen ja kehittämisen työryhmä Jokeri.

Päämäärät

Strategiaan on valittu 5 päämäärää, joiden saavuttamiseksi sovittiin yhteiset toimenpiteet ja mittarit. Tutustu niihin lataamalla tiedosto sivupalkista itsellesi.

Strategian päämäärät ovat: 
1. NuTu on nuorten hyvinvoinnin vahvistaja ja edistäjä yhdistyksen toiminta-alueella.
2. NuTu on vahva alueellinen vaikuttaja sekä haluttu yhteistyökumppani ja työnantaja nuoriso- ja työllistämispalveluissa.
3. NuTu on palveluiden tuottajana elinikäisen oppimisen kehittäjä ja edelläkävijä.
4. NuTu on tunnettu ja kohderyhmänsä arvostama toimija.
5. NuTu on henkilöstönsä yhteistoimintaa ja työhyvinvointia tukeva.

Arvot

Vastuullisuus

Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry on ajan hermoilla ja reagoi yhteiskunnallisiin muutoksiin ja haasteisiin ajassa. Ottaessamme tehtäviä ja asioita vastuullemme, hoidamme ne luotettavasti ja vaikuttavasti sekä edistämme kestävää kehitystä taloudelliset resurssit huomioon ottaen.

Suvaitsevaisuus

Toimimme avoimesti, tasavertaisesti, vuorovaikutuksellisesti sekä yhteistoiminnallisesti nuorten, jäsentemme sekä toimintaverkostojemme kesken. Toimintamme on tasa-arvoista ja suvaitsevaa kaikkien ihmisryhmien kesken.

Kumppanuus

Olemme luotettava ja haluttu yhteistyökumppani palvelujen tuottajana. Toimimme avoimesti ja rehellisesti tietämystämme ja osaamistamme jakaen.

Asiakaslähtöisyys

Toimintamme on asiakaslähtöisesti osallistavaa. Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuen toiminnan keskipisteenä ovat nuoret ja seudun asukkaat ja työtä tehdään yhdessä heidän kanssaan kunkin asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Päihteettömyys

Tapahtumat ja toimintamme ovat päihteettömiä. Kannustamme ja ohjaamme päihteettömyyteen yhteistyökumppaneidemme tuella.

Toiminta-ajatus

Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry aktivoi, tukee ja edistä tavoitteellisesti yhteistyössä nuorten ja seudun asukkaiden kanssa heidän elämänhallintaansa sekä osallisuuttaan, tuottaen palveluja julkiselle sektorille.

Tulevaisuus 2019

Savonlinnan seudun nuoret ja kaikki asukkaat voivat hyvin. Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry on nuorisotoiminnan palvelujen tuottajana edelläkävijä ollen luotettava ja haluttu yhteistyökumppani sekä kohderyhmänsä arvostama tukiverkko.