Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Savonlinnan seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, epävirallisena lyhenteenään NuTu . Kotipaikka on Savonlinnan kaupunki ja toimialueena Savonlinnan seutu.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia nuorisotyön palvelujärjestönä, edistää, kehittää, järjestää ja toteuttaa nuorisotoimintaa ja -työtä sekä tukea nuorten kasvuedellytyksiä toimialueella.

2 § Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa voittoa tavoittelematta järjestämällä nuorisotoiminnan ja -työn neuvonta-, työllistämis- ja kuntalaispalvelua, ylläpitämällä ja kehittämällä seudullista nuorisotiedotusta ja järjestämällä koulutusta ja työpajatoimintaa sekä luomalla edellytyksiä nuorisotoiminnan toteuttamiselle, pitää yllä nuorisotoimintatiloja sekä järjestämällä ja toteuttamalla nuorisotoimintaa ja -työtä.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi harjoittaa kioski-, kahvila- ja majoitus toimintaa ylläpitämissään nuorisotoimipaikoissa, omistaa osakkeita, arvopapereita ja kiinteistöjä; järjestää arpajaisia, varainkeräyksiä, juhlia ja huvitapahtumia sekä ottaa vastaan jälkisäädöksiä, lahjoituksia, avustuksia ja jäsenmaksuja.

Yhdistys voi myös harjoittaa toimialaan liittyvää konsultointia ja koulutusta sekä painattaa oman toimialansa julkaisuja. 

Yhdistys hankkii toiminnalleen tarvittavat luvat.

3 § Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä ne oikeustoimikelpoiset yhdistykset ja yhteisöt sekä ne yksityiset henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen periaatteet ja toimintamuodot, ja jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen jäseniksi.

Jäsen, joka laiminlyö velvollisuutensa yhdistystä kohtaan, voidaan erottaa hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa. Ennen erottamispäätöstä on asianomaiselle varattava tilaisuus selvityksen antamiseen. 

Yhdistys voi liittyä muihin yhdistyksiin ja yhteisöihin yhdistyksen hallituksen päätöksellä.

4 § Yhdistysten jäsenten on suoritettava vuosittainen jäsenmaksu, jonka suuruudesta ja määräytymisperusteista sekä kantotavasta päätetään yhdistyksen syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan.

5 § Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi (5 varsinaista jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä, jotka osallistuvat hallituksen kokouksiin tarvittaessa valintajärjestyksessä.

Yhdistyksen hallitus valitsee sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voivat olla hallituksen ulkopuolelta. Yhdistyksen hallitus valitaan yhdeksi (1) kalenterivuodeksi kerrallaan yhdistyksen syyskokouksessa.

Hallitus on päätösvaltainen kun yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet muista jäsenistä on paikalla. Yhdistyksen hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai tämän estyneenä varapuheenjohtaja.

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tahi yhdistyksen toiminnanjohtaja yhdistyksen hallituksen määräämänä, kukin yksin.

7 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on, samoin kuin myös muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat, jätettävä yhdistyksen tilintarkastajille vähintään yhtä (1) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tilintarkastajat, joita tulee olla kaksi (2) varsinaista ja heillä kaksi (2) varajäsentä, ovat velvollisia tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa sekä vuosittain tarkastamaan tilinpäätökset.

Tilintarkastajien on jätettävä lausuntonsa yhdistyksen vuoden tilinpäätöksestä vähintäin kahta (2) päivää ennen yhdistyksen kevätkokousta.

8 § Yhdistyksen kokouksia pidetään kalenterivuosittain vähintäin kaksi (2); syys - ja kevätkokoukset.

Syyskokous pidetään marraskuun 15. päivään mennessä.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen muut varsinaiset- ja varajäsenet.
  2. Valitaan yhdistykselle kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille kummallekin henkilökohtainen varajäsen.
  3. Käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään niiden hyväksymisestä. 
  4. Päätetään vuosittaisen jäsenmaksun suuruudesta ja määräytymisperusteista sekä kantotavasta.
  5. Päätetään muista yhdistyksen hallituksen kokoukselle esittämistä asioista.

Kevätkokous pidetään huhtikuun 15. päivään mennessä.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Esitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään niiden hyväksymisestä.
  2. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
  3. Päätetään muista yhdistyksen hallituksen kokoukselle esittämistä asioista

9 § Yhdistyksen hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle vähintäin neljä (4) päivää ennen kokousta henkilökohtaisin kirjein. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset ilmoitettavista asioista.

10 § Yhdistyksen toiminnanjohtajan valitsee yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä, toimihenkilöt yhdistyksen hallitus, muut työntekijät valitsee toiminnanjohtaja.

11 § Muutoksia ja lisäyksiä näihin sääntöihin sekä yhdistyksen purkautumista koskeva päätös voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos esitys siitä kokouskutsussa on mainittu ja vähintäin viisikuudesosaa (5/6) annetuista äänistä sitä kannattaa.

12 § Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi jäljellä olevat varat käytetään nuorisotyön tukemiseen sen hetkisten jäsenkuntien alueella.